J1997 členstvo vo FŠJ

je platné na jednu sezónu a počíta sa dňom odovzdania riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Členský poplatok na sezónu 2017/2018 bol stanovený na 120,-€/ročne a je splatný na dva krát. Členský poplatok sa uhrádza prevodom na základe vystavenej faktúry ( na ktorej bude uvedené číslo účtu, variabilný symbol a dátum splatnosti), ktorá bude doručená zákonnému zástupcovi dieťaťa. Každý člen dostane členskú kartu na základe ktorej si bude môcť uplatňovať výhody u zmluvných partnerov FŠJ vo výške J1997 ČLENSTVA.

Premium junior členstvo vo FŠJ

je platné na jednu sezónu a počíta sa dňom odovzdania riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Členský poplatok na sezónu 2017/2018 bol stanovený na 100,-€/ročne a je splatný na dva krát. Členský poplatok sa uhrádza prevodom na základe vystavenej faktúry ( na ktorej bude uvedené číslo účtu, variabilný symbol a dátum splatnosti), ktorá bude doručená zákonnému zástupcovi dieťaťa. Každý člen dostane členskú kartu na základe ktorej si bude môcť uplatňovať výhody u zmluvných partnerov FŠJ vo výške PREMIUM JUNIOR

BSF junior členstvo vo FŠJ

je platné na jednu sezónu a počíta sa dňom odovzdania riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Členský poplatok na sezónu 2017/2018 bol stanovený na 50,-€/ročne a je splatný na dva krát. Členský poplatok sa uhrádza prevodom na základe vystavenej faktúry ( na ktorej bude uvedené číslo účtu, variabilný symbol a dátum splatnosti), ktorá bude doručená zákonnému zástupcovi dieťaťa. Každý člen dostane členskú kartu na základe ktorej si bude môcť uplatňovať výhody u zmluvných partnerov FŠJ vo výške BSF JUNIOR ČLENSTVA.