Údaje dieťaťa

Dátum narodenia

Údaje zákonného zástupcu


Matka


Otec


Súhlas dotknutej osoby:

Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa:

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Súhlasím s účasťou môjho dieťaťa na celoročných aktivitách FŠJ:
ÁnoNie

Upozornenie:

Informovaný súhlas zákonného zástupcu:

Názov a druh aktivity:

Informácie FŠJ/BSF zákonnému zástupcovi:

FŠJ/BSF jedinečný zážitok:
V prvom rade nám dovoľte , aby sme vám zagratulovali, lebo ste sa správne rozhodli z pohľadu vášho dieťaťa. Veľmi budete prekvapení, ako
rýchlo sa bude vaše dieťa rozvíjať pod naším vedením a čo všetko mu šport – futbal do života poskytne. Z nášho pohľadu je to najlepšia investícia
do rozvoja dieťaťa.
Tréneri FŠJ osobne garantujú, že za nasledujúce týždne a mesiace sa vaše dieťa bude maximálne rozvíjať a bude sa baviť futbalom. Tréning vo
FŠJ je intenzívny, ale predsa zábavný a preto si môžete byť istý, že Vaše dieťa no predsa sa neustále bude usmievať. Máme veľa skúseností v
trénovaní detí. Naši tréneri sa neustále vzdelávajú, aby mohli deťom poskytnúť tie najmodernejšie výukové metódy.
Projekt FŠJ sa zrodil v roku 1997 a prešiel vývojom niekoľkých etáp, ale vždy bol spätý so ZŠ Závodie. Je to program zameraný na deti od 5 do
13 rokov, kde môžu rásť a to nielen v oblasti futbalovej, ale aj rámci sociálneho vývoja. Škola futbalu je predovšetkým školou života. Je
súčasťou socio-edukatívneho projektu na vytvorenie človeka športovca. Hrou dať základy pre zdravé sebavedomie v zdravom a realistickom
vnímaní vo všetkých rozmeroch: fyzických – morálnych – intelektuálnych – kultúrnych. Deti začínajú už v skorom veku, ako „malí kamaráti“
a cez kategóriu „mláďatá“ prejdú celou metodikou až po „debutantov“ pripravených naskočiť zo školského futbalu na výkonnostný. Správnym
vedením športového tímu pohromade až po predpubertálne obdobie získať viac vedomostí a úctu k ostatným. Vhodnou metodikou dať deťom,
čo najlepšie základy v tzv. „Zlatom veku učenia“. Základom je baviť sa futbalom, učiť sa hrať fair-play, zdieľať skúsenosti, naučiť sa, že je
dôležité víťazstvo, ale tiež vedieť, ako prijať porážku to sú princípy projektu FŠJ/BSF, ktorého cieľom je zlepšiť technické zručnosti, ale aj
osobnosť podľa zásady „Výchova mladých ľudí je viac, ako futbal“. Chceme, aby lopta a futbalové ihrisko na základoch metodiky JUVENTUS
formovali deti v ich osobnom a futbalovom raste. Poskytnúť dlhodobý rozvoj zručností a na ihrisku im ukázať cestu plnú vášne, zábavy
a v profesionálnom prostredí. Filozofia JUVENTUS sa zakladá na tom, že deti dostanú solídne základy v športe – futbale, hre ktorá ich naučí
kľúčové hodnoty prenášať aj mimo ihriska.
JUVENTUS cesta:
V nadväznosti na klubovú filozofiu sa snažíme rozvíjať futbalistov prostredníctvom vízie, ktorá kombinuje technické aspekty s mentálnymi,
emocionálnymi a medziľudskými vlastnosťami. Naša metodika obsahuje päť základných bodov: Všetko robiť v maximálnom tempe – diktovať
tempo hry, držanie lopty, zostať pokojný, zamerať sa na vlastnú iniciatívu – tvorivosť, rozvoj tímového myslenia kreativitu úsilie venovať
pre spoločnú vec t.j. kolektívny výkon – hrať jeden za druhého. K týmto základným vlastnostiam vedú školený tréneri deti počas tréningov
a zápasov.
Program tréningov FŠJ/BSF:
Deti sa budú zúčastňovať na jednom, dvoch (troch) tréningových jednotkách (T.J.) týždenne ( v závislosti na vekovej kategórií a projekte
v ktorom sú zapojení) od augusta 2018 (septembra 2018) do augusta 2019 (júna 2019). T.J. bude trvať v závislosti od vekovej kategórie 90´
(75´). T.J. budú pozastavené v období oficiálne vyhlásených školských prázdnin, Vianoc, Veľkej noci a štátnych sviatkov SR. Tak isto môže byť
T.J. zrušená pri nepriaznivých poveternostných podmienkach o čom budú zákonný zástupcovia včas a aktuálne informovaní. Program tréningov
pre jednotlivé kategórie bude zverejňovaný na oficiálnej webovej stránke: www.futbalovaskolajuventus.sk a facebooku. V sezóne 2018/2019
budú naše družstvá U-13, U-11 ,U-10, U-9, U-8, U-7 a U-6 hrať súťaž prípraviek SFZ, Považskú ligu prípraviek, ligu prípraviek ObFZ, Turčianskú
ligu prípraviek a ligu mladších žiakov ObFZ. Budú sa zúčastňovať na vybraných turnajoch v SR a zahraničí. Prosíme rodičov, aby vždy
skontrolovali svoje deti pri odchode z T.J. , aby sa zabránilo zbytočnému zabúdaniu osobných vecí. Všetky deti sa na tréningu zúčastňujú
v klubovom oblečené z balíčka v hodnote 15,-€, ktorý si objednajú cez klubový e-shop, alebo priamo u trénerov. Všetky veci by mali byť
podpísané menom a vekom dieťaťa.

Základné podmienky FŠJ/BSF:
Dieťa je povinné doraziť najneskôr 15 minút pred začiatkom T.J. Pre všetkých platí, že ak sa dieťa z akéhokoľvek dôvodu nemôže zúčastniť na
T.J., zápase, turnaji, alebo inej akcii naplánovanej FŠJ/BSF treba to oznámiť formou SMS, alebo telefonicky svojmu trénerovi. Z hľadiska
serióznosti a bezproblémového odohrania súťaží môžu registrovaní hráči FŠJ/BSF odísť do iného klubu až po ukončení aktuálnej sezóny. Kvôli
bezpečnosti deti počas tréningov by nemali nosiť prstene, hodinky, náhrdelníky, náušnice. Rodičia sa môžu zúčastniť tréningov, zápasov
a turnajov, ale v žiadnom prípade nezasahujú do procesu pokynmi, pokrikmi, gestami, nešportovými postojmi. Na tréningovú, alebo hraciu
plochu, do priestoru striedačiek smú vojsť len so súhlasom patričného trénera. Správajú sa v duchu etického kódexu fanúšika FC Juventus
Žilina, ktorý je zverejnený na oficiálnej webovej stránke klubu a ktorý bude neoddeliteľnou prílohou prihlášky do FŠJ. Ak potrebujú rodičia
podať vysvetlenie k výučbe môžu požiadať o rozhovor patričného trénera mimo tréningovej jednotky, alebo sa informovať na vedení klubu,
prípadne na rodičovských združeniach detí príslušnej kategórie. Naša FŠJ napĺňa ambiciózny cieľ a tou je vzdelávanie detí nielen po športovej
stránke. V prípade akýchkoľvek nejasností môže rodič kedykoľvek kontaktovať FŠJ emailom: futbalovaskolajuventus@gmail.com a dohodnúť si
stretnutie s šéftrénerom na určený deň a čas.
Poslanie FŠJ/BSF:
FŠJ/BSF organizuje športové aktivity podporujúce zábavný aspekt výchovy vo futbale. Správnou tréningovou činnosťou podporujeme
motorickú úroveň detí v zdravom prostredí pod dohľadom skúsených a vzdelaných trénerov s možnosťou uplatnenia aj v iných športoch.
Učíme moderné techniky, aby deti vedeli reagovať na rôzne herné situácie. Prispievame k tvorbe osobnosti, kde zlyhanie a porážka nevedú
k znižovaniu sebadôvery, ale naopak stimulujú túžbu, aby sa pokúsili zhodnotiť, čo urobili zle a pokračovali v ceste vpred. Dať každému
možnosť vhodného merania si síl a to, ako v tréningu tak aj pri súťažných stretnutiach. Vyhýbame sa preháňaniu v dosahovaní výkonnosti pre
daný vek a nežiadame viac, ako deti v danom veku zvládnu. Podporujeme maximálnu starostlivosť o dieťa na každej úrovni. Naučiť deti
vyhrávať, ale aj prehrávať s rovnakou dôstojnosťou. Dbáme na bezpečnosť prostredia v ktorom deti vychovávame.
Najdôležitejším činiteľom v našej ceste za budovaním silných a sebavedomých osobností je však DISCIPLÍNA, preto vyžadujeme maximálne
plnenie stanovených pravidiel nielen u detí, ale aj u dospelých. Na tejto ceste to zvládneme len spoločne a to v trojuholníku ŠKOLA,RODIČ
a TRÉNER.
Pri všetkých činnostiach vo FŠJ týkajúcich sa detí je v prvom rade nadradený záujem dieťaťa.

J1997 ČLENSTVO:

J1997 členstvo je prémiové vo FŠJ a je platné na jednu sezónu a počíta sa dňom odovzdania riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Členský
poplatok na sezónu 2018/2019 bol stanovený na 120,-€/ročne a je splatný na dva krát. Členský poplatok sa uhrádza prevodom na základe
vystavenej faktúry ( na ktorej bude uvedené číslo účtu, variabilný symbol a dátum splatnosti), ktorá bude doručená zákonnému zástupcovi
dieťaťa. Každý člen dostane členskú kartu na základe ktorej si bude môcť uplatňovať výhody u zmluvných partnerov FŠJ/BSF. Uvedené členstvo
zahrňuje dve/tri (podľa kategórie) tréningové jednotky v rámci FŠJ za týždeň + tréningy so špecializovanými trénermi pohybovej prípravy
a trénera brankárov.

PREMIUM JUNIOR ČLENSTVO:

Premium junior členstvo v projekte FŠJ/BSF je platné na jeden školský rok a počíta sa dňom odovzdania riadne vyplnenej a podpísanej
prihlášky. Členský poplatok na sezónu 2018/2019 bol stanovený na 100,-€/ročne a je splatný na dva krát. Členský poplatok sa uhrádza
prevodom na základe vystavenej faktúry ( na ktorej bude uvedené číslo účtu, variabilný symbol a dátum splatnosti), ktorá bude doručená
zákonnému zástupcovi dieťaťa. Každý člen dostane členskú kartu na základe ktorej si bude môcť uplatňovať výhody u zmluvných partnerov
FŠJ/BSF. Uvedené členstvo zahrňuje dve tréningové jednotky v rámci BSF za týždeň.

BSF JUNIOR ČLENSTVO:

Premium junior členstvo v projekte BSF je platné na jeden školský rok a počíta sa dňom odovzdania riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky.
Členský poplatok na sezónu 2018/2019 bol stanovený na 50,-€/ročne a je splatný na dva krát. Členský poplatok sa uhrádza prevodom na
základe vystavenej faktúry ( na ktorej bude uvedené číslo účtu, variabilný symbol a dátum splatnosti), ktorá bude doručená zákonnému
zástupcovi dieťaťa. Každý člen dostane členskú kartu na základe ktorej si bude môcť uplatňovať výhody u zmluvných partnerov FŠJ/BSF.
Uvedené členstvo zahrňuje jednu tréningovú jednotku v rámci BSF za týždeň.
Iné poplatky:
Ostatné poplatky spojené s činnosťou FŠJ/BSF sú nasledovné:
- štartovací tréningový balíček (vrecko s logom JUVENTUS, dres, trenky a štulpne s logom JUVENTUS) – 15,-€,
- vystavenie registračného preukazu – 5,-€
- individuálne členské v SFZ – 3,-€/sezóna
- možné poplatky spojené so štartovným na turnajoch, alebo za dopravu – podľa propozícií usporiadateľov.×
×

Cart